PRZECZYTAJ

Poleć FakturTax znajomym  zyskaj -70% na kolejną fakturę

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Polecaj i zarabiaj

bezpłatna konsultacja

Rejestracja jednoosobowej działalności

Oferta biura rachunkowego 

Wybór formy opodatkowania dla firmy

Rejestracja spółki z o.o.

Biuro Rachunkowe Poznań

Sprawdź ofertę!

Jesteśmy prawdopodobnie jednym z najlepszych biur rachunkowych w Poznaniu
Biuro Rachunkowe Poznań FakturTax

Dodatkowe usługi

Zakres Usług

Rejestracja firmy i księgowość 

Informacje

Biuro rachunkowe

godz. otwarcia biura:

pon.-pt. 8:00 -16.00

Zacznij księgowość z nami już dzisiaj!

REGON 38220906600000

NIP 7792501772

KRS 0000765170

 

FakturTax.pl - Kancelaria Rachunkowo-

Podatkowa S.D.P Sp. z o.o.  

ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań

Polityka prywatności

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

KANCELARIA RACHUNKOWO PODATKOWA SDP SP Z O.O (KRS: 0000765170, NIP: 7792501772, REGON: 382209066) Ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznań

Polityka prywatności

FakturTax (Kancelaria rachunkowo Podatkowa SDP SP. Z O.O) (dalej: "Administrator") dba o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz przestrzega obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych. Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie Cię o sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora.

 

1. Administrator danych osobowych Administrator odpowiada za bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wykorzystanie danych osobowych. Wszelkie pytania i sprawy dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kierować do Administratora:

• Adres e-mail kontakt@fakturtax.pl

• Numer telefonu: +48 501 264 565

• Adres korespondencyjny: FakturTax ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań

• Możesz również skontaktować się osobiście w siedzibie Administratora FakturTax ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań

 

2. Źródło danych

Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Ciebie, gdy wypełniasz formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej lub przekazujesz je nam w celu świadczenia usług finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz doradztwa podatkowego. Możemy także pozyskiwać Twoje dane osobowe ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak strony internetowe, CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) czy KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).

 

3. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych załącznik:

Polityka Prywatności Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz doradztwa podatkowego na rzecz osób trzecich. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Zgodnie z powyższym, przedstawiamy informacje dotyczące celu przetwarzania danych osobowych oraz zakresu tych danych w zależności od konkretnego celu przetwarzania:

a) Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz doradztwa podatkowego:

Zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail, PESEL, NIP, adres zamieszkania, adres siedziby, adres stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, numer telefonu.

• Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

• Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy lub do dnia wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.

b) Świadczenie usług finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz doradztwa podatkowego:

• Zakres danych: imię, nazwisko, stanowisko pracowników/współpracowników Klienta Administratora, adres służbowy, adres e-mail służbowy, numer telefonu służbowy, dane wynikające ze świadectw pracy pracowników/współpracowników Klienta, data urodzenia pracowników/współpracowników Klienta, dane dotyczące ewidencji czasu pracy pracowników/współpracowników Klienta, dane dotyczące dzieci Klientów Administratora, dane dotyczące wcześniejszych stosunków pracy Klientów Administratora, dane dotyczące adresów zamieszkania pracowników/współpracowników Klientów Administratora.

• Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia współpracy gospodarczej oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.

 

c) Obsługa informatyczna:

• Zakres danych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres e-mail służbowy, numer telefonu służbowy. • Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

• Czas przetwarzania danych osobowych: dane będą przetwarzane przez okres przechowywania plików cookies.

 

d) Monitoring:

• Zakres danych: wizerunek osób odwiedzających siedzibę i oddziały Administratora. • Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

• Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni.

 

e) Inne cele przetwarzania danych osobowych, takie jak prowadzenie działań marketingowych, W celu uzyskania pomocy prawnej, podatkowej oraz rachunkowej. Odbiorcy danych w postaci podmiotów publicznych Przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom publicznym w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, organy ścigania, organy administracji publicznej). Odbiorcy danych w postaci podmiotów trzecich Administrator Danych Osobowych może przekazać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim, jeśli spełniają one wymogi ustawy o ochronie danych osobowych, a przekazanie takie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem tej umowy. Możemy przekazywać dane osobowe takim podmiotom trzecim, jak biura rachunkowe, kancelarie prawne, banki, audytorzy, doradcy podatkowi, biura tłumaczeń, kancelarie notarialne, urzędy skarbowe, ZUS oraz ZUS. Przekazanie Twoich danych osobowych takim podmiotom trzecim zawsze odbywa się na podstawie odpowiednich umów powierzenia lub innych upoważnień wynikających z obowiązującego prawa. Przekazywanie danych do państw trzecich Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. państw spoza Europejskiego Obszaru załącznik: Polityka Prywatności Gospodarczego (EOG), w przypadku gdy taki przekaz jest niezbędny do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem tej umowy. Przekazanie danych osobowych do państw trzecich może być konieczne w związku z umową, którą zawarłeś z Administratorem, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem tej umowy, lub w przypadku korzystania przez Ciebie z usług podmiotów trzecich świadczących usługi w imieniu Administratora.

 

W przypadku przekazywania danych osobowych do państw trzecich, Administrator Danych Osobowych podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekazanie danych do państw trzecich może odbywać się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej adekwatny poziom ochrony danych w danym państwie trzecim lub na podstawie odpowiednich zabezpieczeń, takich jak standardowe klauzule umowne lub zasady ochrony prywatności EU-US Privacy Shield.

 

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo do ochrony swoich danych osobowych. W związku z tym przysługują Ci następujące prawa: a) Prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych. b) Prawo do sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne. c) Prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie ma już podstaw prawnych do ich przetwarzania lub jeśli wycofałeś wcześniej swoją zgodę. d) Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych sytuacjach, np. gdy kwestionujesz prawidłowość danych. e) Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania swoich danych osobowych w formacie elektronicznym lub do przekazania ich innemu administratorowi danych. f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora. g) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. h) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pomocą podanych wcześniej danych kontaktowych.

5. Bezpieczeństwo danych

Administrator Danych Osobowych podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem, zmianą lub ujawnieniem. Zapewniamy poufność i integralność przetwarzanych danych osobowych, stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie danych, kontrola dostępu i monitorowanie systemów informatycznych.

6. Zmiany w polityce prywatności

Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Aktualna wersja polityki prywatności zawsze będzie dostępna na stronie internetowej Administratora